Adatvédelem

Adatvédelmi irányelvek

Nagyon örülünk, hogy érdeklődést mutatott vállalkozásunk iránt. A Szépe György Rolland vezetősége számára kiemelten fontos az adatvédelem. A Szépe György Rolland internetes oldalainak használata személyes adatok feltüntetése nélkül lehetséges; ha azonban az érintett speciális vállalati szolgáltatásokat kíván igénybe venni weboldalunkon keresztül, személyes adatok kezelése válhat szükségessé. Ha a személyes adatok feldolgozása szükséges, és az adatkezelésnek nincs törvényi alapja, általában kikérjük az érintett hozzájárulását.

A személyes adatok, például az érintett neve, címe, e-mail címe vagy telefonszáma kezelésének minden esetben meg kell felelnie az Általános Adatvédelmi Rendeletnek (GDPR), valamint az országspecifikus adatvédelemnek. a Szépe György Rollandra vonatkozó előírásokat. Jelen adatvédelmi nyilatkozattal vállalkozásunk tájékoztatni kívánja a nagyközönséget az általunk gyűjtött, felhasznált és feldolgozott személyes adatok természetéről, terjedelméről és céljáról. Ezen túlmenően az érintettek ezen adatvédelmi nyilatkozat útján tájékoztatást kapnak az őket megillető jogokról.

A Szépe György Rolland, mint adatkezelő, számos technikai és szervezési intézkedést hajtott végre a weboldalon keresztül kezelt személyes adatok legteljesebb védelmének biztosítása érdekében. Az internet alapú adatátvitelnél azonban elvileg lehetnek biztonsági hiányosságok, így az abszolút védelem nem biztos, hogy garantált. Emiatt minden érintett szabadon továbbíthatja részünkre személyes adatait alternatív módon, például telefonon.

1. Meghatározások

A Szépe György Rolland adatvédelmi nyilatkozata az európai jogalkotó által az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) elfogadásakor használt kifejezéseken alapul. Adatvédelmi nyilatkozatunk legyen olvasható és érthető a nagyközönség, valamint ügyfeleink és üzleti partnereink számára. Ennek biztosítására először is szeretnénk elmagyarázni a használt terminológiát.

Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban többek között a következő kifejezéseket használjuk:

 • a) Személyes adatok

  Személyes adat: minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintettre”) vonatkozik. Azonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen olyan azonosító alapján, mint a név, az azonosító szám, a helyadatok, az online azonosító, vagy egy vagy több, a fizikai, fiziológiai, az adott természetes személy genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitása.

 • b) Érintett

  Érintett minden azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait az adatkezelésért felelős adatkezelő kezeli.

 • c) Feldolgozás

  Az adatkezelés minden olyan művelet vagy műveletsor, amelyet személyes adatokon vagy személyes adatok halmazán hajtanak végre, akár automatizált módon, akár nem, mint például gyűjtés, rögzítés, szervezés, strukturálás, tárolás, adaptálás vagy módosítás, visszakeresés, konzultáció, felhasználás, nyilvánosságra hozatal továbbítással, terjesztéssel vagy más módon hozzáférhetővé tételsel, összehangolással vagy kombinációval, korlátozással, törléssel vagy megsemmisítéssel.

 • d) A feldolgozás korlátozása

  Az adatkezelés korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése azzal a céllal, hogy azok jövőbeni kezelését korlátozzuk.

 • e) Profilalkotás

  A profilalkotás a személyes adatok automatizált feldolgozásának bármely formája, amely abból áll, hogy a személyes adatokat egy természetes személlyel kapcsolatos bizonyos személyes szempontok értékelésére, különösen az adott természetes személy munkahelyi teljesítményére, gazdasági helyzetére, egészségére és személyes preferenciáira vonatkozó szempontok elemzésére vagy előrejelzésére használják fel. , érdeklődési körök, megbízhatóság, viselkedés, hely vagy mozgások.

 • f) Álnevesítés

  Az álnevesítés a személyes adatok olyan módon történő kezelése, hogy a személyes adat további információk felhasználása nélkül többé nem rendelhető egy adott érintetthez, feltéve, hogy az ilyen további információkat elkülönítve tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtétele szükséges annak biztosítására. hogy a személyes adatok nem azonosított vagy azonosítható természetes személyhez tartoznak.

 • g) Adatkezelő vagy az adatkezelésért felelős adatkezelő

  Az adatkezelésért felelős adatkezelő vagy adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit; amennyiben az ilyen adatkezelés céljait és eszközeit uniós vagy tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy kijelölésének konkrét kritériumait uniós vagy tagállami jog írhatja elő.

 • h) Processzor

  Az adatfeldolgozó olyan természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat dolgoz fel.

 • i) Címzett

  A címzett az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, amellyel a személyes adatot átadják, függetlenül attól, hogy harmadik személy-e vagy sem. Mindazonáltal az olyan hatóságok, amelyek az uniós vagy tagállami joggal összhangban személyes adatokat kaphatnak egy adott vizsgálat keretében, nem tekintendők címzettnek; ezen adatok e hatóságok általi feldolgozásának meg kell felelnie az adatkezelés céljainak megfelelően alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

 • j) Harmadik fél

  Harmadik fél az érintetten, adatkezelőn, adatfeldolgozón és azon személyeken kívüli természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy szerv, aki az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen felügyelete alatt jogosult személyes adatok kezelésére.

 • k) Hozzájárulás

  Az érintett hozzájárulása az érintett akaratának önkéntes, konkrét, tájékozott és félreérthetetlen kinyilvánítása, amellyel nyilatkozattal vagy egyértelműen megerősítő cselekményével hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez. .

2. A vezérlő neve és címe

Adatkezelő az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR), az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó egyéb adatvédelmi jogszabályok, valamint az adatvédelemmel kapcsolatos egyéb rendelkezések alkalmazásában:

Szépe György Rolland

Károly körút 13-15 4.em 28

1075 Budapest

Magyarország

Telefon: +36 20 9549 808

E-mail: info@minibustrip.hu

Weboldal: www.minibustrip.hu

3. Cookie-k

A Szépe György Rolland internetes oldalai cookie-kat használnak. A cookie-k olyan szöveges fájlok, amelyeket egy számítógépes rendszer egy internetes böngészőn keresztül tárol.

Számos internetes oldal és szerver használ cookie-kat. Sok cookie úgynevezett cookie-azonosítót tartalmaz. A cookie-azonosító a cookie egyedi azonosítója. Egy karakterláncból áll, amelyen keresztül internetes oldalak és szerverek hozzárendelhetők ahhoz az internetes böngészőhöz, amelyben a süti tárolva lett. Ez lehetővé teszi a meglátogatott internetes oldalak és szerverek számára, hogy megkülönböztessék az adatalany egyéni böngészőjét a többi, más cookie-kat tartalmazó internetes böngészőtől. Egy adott internetböngésző felismerhető és azonosítható az egyedi cookie-azonosító segítségével.

A Szépe György Rolland a cookie-k használatával felhasználóbarátabb szolgáltatásokat tud nyújtani a weboldal használói számára, ami a cookie-beállítás nélkül nem lenne lehetséges.

A cookie segítségével a weboldalunkon található információk és ajánlatok a felhasználó szem előtt tartásával optimalizálhatók. A cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy a korábban említetteknek megfelelően felismerjük weboldalunk felhasználóit. Ennek az elismerésnek az a célja, hogy megkönnyítse a felhasználók számára weboldalunk használatát. A cookie-kat használó weboldalhasználónak pl. nem kell minden alkalommal hozzáférési adatokat megadnia a weboldalra való belépéskor, mert ezt a weboldal átveszi, és így a cookie a felhasználó számítógépes rendszerében kerül tárolásra. Egy másik példa a bevásárlókosár sütije egy online boltban. Az online áruház cookie-n keresztül megjegyzi azokat a cikkeket, amelyeket a vásárló a virtuális kosárba helyezett.

Az Érintett a használt internetböngésző megfelelő beállításával a weboldalunkon keresztül bármikor megakadályozhatja a cookie-k beállítását, és így véglegesen megtagadhatja a cookie-k beállítását. Ezenkívül a már beállított cookie-k bármikor törölhetők internetböngészőn vagy más szoftvereken keresztül. Ez minden népszerű internetböngészőben lehetséges. Ha az érintett a használt internetes böngészőben kikapcsolja a cookie-k beállítását, előfordulhat, hogy weboldalunk nem minden funkciója lesz teljes mértékben használható.

4. Általános adatok és információk gyűjtése

A Szépe György Rolland weboldala általános adatokat és információkat gyűjt, amikor egy érintett vagy automatizált rendszer felhívja a weboldalt. Ezeket az általános adatokat és információkat a szerver naplófájljai tárolják. Gyűjthetőek lehetnek (1) a használt böngésző típusok és verziók, (2) a belépő rendszer által használt operációs rendszer, (3) az a weboldal, ahonnan egy belépő rendszer eléri a weboldalunkat (ún. hivatkozók), (4) az al – weboldalak, (5) az internetes oldal elérésének dátuma és időpontja, (6) az Internet protokoll címe (IP-cím), (7) a hozzáférési rendszer Internet szolgáltatója, és (8) minden más hasonló adat, ill. információ, amely felhasználható információtechnológiai rendszereink elleni támadások esetén.

Ezen általános adatok és információk felhasználása során a Szépe György Rolland nem von le következtetést az érintettel kapcsolatban. Ezekre az információkra inkább azért van szükség, hogy (1) weboldalunk tartalmát helyesen közvetítsük, (2) weboldalunk tartalmát, valamint hirdetését optimalizáljuk, (3) információtechnológiai rendszereink és weboldalunk technológiája hosszú távú életképességét biztosítsuk. és (4) a bűnüldöző hatóságok rendelkezésére bocsátja azokat az információkat, amelyek számítógépes támadás esetén a büntetőeljárás lefolytatásához szükségesek. Ezért a Szépe György Rolland az anonim módon gyűjtött adatokat és információkat statisztikailag elemzi, azzal a céllal, hogy növelje vállalkozásunk adatvédelmét és adatbiztonságát, és biztosítsa az általunk kezelt személyes adatok optimális szintű védelmét. A szerver naplófájljainak anonim adatait az érintett által megadott személyes adatoktól elkülönítve tároljuk.

5. Kapcsolatfelvételi lehetőség a honlapon keresztül

A Szépe György Rolland honlapja olyan információkat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik vállalkozásunkkal a gyors elektronikus kapcsolatfelvételt, valamint a velünk való közvetlen kommunikációt, amely tartalmazza az úgynevezett elektronikus levelezés általános címét (e-mail cím). Ha az érintett e-mailben vagy kapcsolatfelvételi űrlapon keresi meg az adatkezelőt, az érintett által továbbított személyes adatok automatikusan tárolásra kerülnek. Az érintett által az adatkezelőnek önkéntes alapon továbbított személyes adatokat az adatkezelés vagy az érintettel való kapcsolatfelvétel céljából tároljuk. Ezeket a személyes adatokat harmadik félnek nem adjuk át.

6. A személyes adatok rutin törlése és zárolása

Az adatkezelő az érintett személyes adatait csak a tárolás céljának eléréséhez szükséges ideig kezeli és tárolja, vagy ameddig azt az európai jogalkotó vagy más jogalkotó az adatkezelőre vonatkozó törvények vagy rendeletek lehetővé teszik. nak nek.

Ha a tárolási cél nem alkalmazható, vagy az európai jogalkotó vagy más illetékes jogalkotó által előírt tárolási idő lejár, a személyes adatokat a törvényi előírásoknak megfelelően rutinszerűen zároljuk vagy töröljük.

7. Az érintett jogai

 • a) Visszaigazolási jog

  Minden érintettnek az európai jogalkotó által biztosított joga, hogy az adatkezelőtől visszaigazolást kapjon arról, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése folyamatban van-e. Ha az érintett élni kíván e megerősítési jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 • b) Hozzáférés joga

  Minden érintettnek az európai jogalkotó által biztosított joga van arra, hogy az adatkezelőtől bármikor ingyenes tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatairól, és ezen információk másolatát. Továbbá az európai irányelvek és rendeletek az alábbi információkhoz biztosítanak hozzáférést az érintett számára:

  • az adatkezelés céljai;
  • az érintett személyes adatok kategóriái;
  • a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, különösen a harmadik országokban vagy nemzetközi szervezetekben tartózkodó címzettek;
  • ahol lehetséges, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, az ezen időtartam meghatározásához használt kritériumok;
  • az érintettre vonatkozó személyes adatok helyesbítését vagy törlését, illetve a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti az adatkezelőtől, vagy tiltakozhat az adatkezelés ellen;
  • a felügyeleti hatóságnál történő panasztételi jog megléte;
  • ha a személyes adatokat nem az érintetttől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó bármely rendelkezésre álló információ;
  • a GDPR 22. cikkének (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is, és legalább ezekben az esetekben érdemi információk az érintett logikáról, valamint annak jelentőségéről és várható következményeiről ilyen adatkezelés az érintett számára.

  Továbbá az érintett jogosult tájékoztatást kapni arról, hogy a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezetbe továbbítják-e. Ebben az esetben az érintettnek joga van tájékoztatást kapni a továbbítással kapcsolatos megfelelő biztosítékokról.

  Ha az érintett élni kíván e hozzáférési jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 • c) Helyesbítéshez való jog

  Minden érintettnek az európai jogalkotó által biztosított joga, hogy kérje az adatkezelőtől indokolatlan késedelem nélkül a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését. Figyelembe véve az adatkezelés céljait, az érintett jogosult a hiányos személyes adatok kiegészítésére, beleértve a kiegészítő nyilatkozat megtételét is.

  Ha az érintett élni kíván helyesbítési jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 • d) Törlési jog (elfeledéshez való jog)

  Minden érintettnek az európai jogalkotó által biztosított joga, hogy kérje az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését, az adatkezelő pedig köteles a személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi indokok valamelyike mindaddig érvényes, amíg a feldolgozás nem szükséges:

  • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.
  • Az érintett visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerint az adatkezelés alapjául szolgáló hozzájárulását, és ha nincs más jogalap a feldolgozáshoz.
  • Az érintett a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és az adatkezelésnek nincs nyomós jogos indoka, vagy az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján.
  • A személyes adatokat jogellenesen kezelték.
  • A személyes adatokat törölni kell az uniós vagy tagállami jogban az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében.
  • A személyes adatokat a GDPR 8. cikkének (1) bekezdésében említett információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálatával kapcsolatban gyűjtötték.

  Ha a fenti okok valamelyike ​​fennáll, és az érintett kérni kívánja a Szépe György Rolland által tárolt személyes adatainak törlését, bármikor megkeresheti az adatkezelő bármely munkatársát. A Szépe György Rolland munkatársa haladéktalanul köteles gondoskodni a törlési kérelem azonnali teljesítéséről.

  Ha az adatkezelő a személyes adatokat nyilvánosságra hozta, és a 17. cikk (1) bekezdése értelmében köteles törölni a személyes adatokat, az adatkezelő a rendelkezésre álló technológiát és a megvalósítás költségeit figyelembe véve megteszi az ésszerű lépéseket, beleértve a technikai intézkedéseket is, hogy tájékoztassa a többieket. azon személyes adatokat feldolgozó adatkezelők, amelyeket az érintett kért, hogy töröljék az érintett személyes adatokra mutató hivatkozásokat, illetve másolatokat vagy replikációkat, amennyiben a feldolgozás nem szükséges. A Szépe György Rolland munkatársai egyedi esetekben intézik a szükséges intézkedéseket.

 • e) Az adatkezelés korlátozásának joga

  Minden érintettnek az európai jogalkotó által biztosított joga van ahhoz, hogy az adatkezelőtől az adatkezelés korlátozását kérje, ha az alábbiak valamelyike ​​fennáll:

  • Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát olyan időtartamra, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.
  • Az adatkezelés jogellenes, az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és helyette felhasználásuk korlátozását kéri.
  • Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintettnek szüksége van rájuk jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
  • Az érintett a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozott az adatkezelés ellen, mindaddig, amíg annak ellenőrzése nem történik meg, hogy az adatkezelő jogos indokai felülmúlják-e az érintett jogos indokait.

  Amennyiben a fenti feltételek valamelyike ​​teljesül, és az érintett kérni kívánja a Szépe György Rolland által tárolt személyes adatai kezelésének korlátozását, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely munkatársával. A feldolgozás korlátozásáról a Szépe György Rolland munkatársa gondoskodik.

 • f) Adathordozhatósághoz való jog

  Minden érintett jogosult az európai jogalkotó által biztosított joggal, hogy a rá vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapja. Joga van arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, akinek a személyes adatokat átadta, mindaddig, amíg az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul. a GDPR vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja, vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződés alapján, és az adatkezelés automatizált eszközökkel történik, mindaddig, amíg az adatkezelés nem közérdekű feladat ellátásához vagy az adatkezelőre ruházott közhatalom gyakorlásához szükséges.

  Továbbá az érintett a GDPR 20. cikkének (1) bekezdése szerinti adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása során jogosult arra, hogy személyes adatait közvetlenül egyik adatkezelőtől a másikhoz továbbítsák, amennyiben ez technikailag kivitelezhető, és ha ez nem hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait.

  Az érintett az adathordozhatósághoz való jogának érvényesítése érdekében bármikor megkeresheti a Szépe György Rolland bármely munkatársát.

 • g) Tiltakozás joga

  Minden érintettnek az európai jogalkotó által biztosított joga, hogy sajátos helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó, az e) vagy f) ponton alapuló személyes adatok kezelése ellen. ) a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése. Ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is.

  A Szépe György Rolland tiltakozás esetén a személyes adatokat a továbbiakban nem kezeli, kivéve, ha az adatkezeléshez olyan kényszerítő erejű jogos indokot tudunk igazolni, amely elsőbbséget élvez az érintett érdekeinél, jogainál és szabadságainál, illetve az adatkezelés létrehozására, gyakorlására vagy védelmére. jogi követelések.

  Ha a Szépe György Rolland személyes adatokat direkt marketing célból kezel, az érintett bármikor tiltakozhat a rá vonatkozó személyes adatok ilyen marketing célú kezelése ellen. Ez vonatkozik a profilalkotásra, amennyiben az ilyen direkt marketinghez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a Szépe György Rolland direkt marketing célú adatkezelés ellen, a Szépe György Rolland a továbbiakban nem kezeli a személyes adatokat e célból.

  Ezen túlmenően az érintettnek joga van sajátos helyzetére való hivatkozással tiltakozni a rá vonatkozó személyes adatok Szépe György Rolland által tudományos vagy történeti kutatási célú, illetve statisztikai célú kezelése ellen. 89. (1) bekezdése alapján, kivéve, ha az adatkezelés közérdekből végzett feladat ellátásához szükséges.

  Az érintett a tiltakozási jog gyakorlása érdekében a Szépe György Rolland bármely munkatársát megkeresheti. Ezen túlmenően az érintett az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételével összefüggésben, és a 2002/58/EK irányelv ellenére, szabadon élhet tiltakozási jogával, automatizált eszközökkel, műszaki előírásokat használva.

 • h) Automatizált egyéni döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is

  Minden érintettnek megilleti az európai jogalkotó által biztosított joga, hogy ne vonatkozzon rá olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatásokat vált ki, vagy őt hasonlóan jelentős mértékben érinti, mindaddig, amíg a határozat megszületik. (1) nem szükséges az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez, vagy (2) az adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jog nem engedélyezi, és amely szintén előírja megfelelő intézkedéseket határoz meg az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmére, vagy (3) nem az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

  Ha a döntés (1) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, vagy (2) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul, a Szépe György Rolland megfelelő intézkedéseket tesz. az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelme, legalább az adatkezelő emberi beavatkozásához, álláspontjának kifejezéséhez és a döntés megtámadásához való jog.

  Amennyiben az érintett az automatizált egyedi döntéshozatalhoz kapcsolódó jogait gyakorolni kívánja, bármikor megkeresheti a Szépe György Rolland bármely munkatársát.

 • i) Adatvédelmi hozzájárulás visszavonásának joga

  Minden érintett jogosult az európai jogalkotó által biztosított joggal, hogy bármikor visszavonja a személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulását.

  Amennyiben az érintett élni kíván a hozzájárulás visszavonásának jogával, bármikor megkeresheti a Szépe György Rolland bármely munkatársát.

8. Adatvédelmi rendelkezések a Google Analytics (anonimizálási funkcióval) alkalmazásával és használatával kapcsolatban

Ezen a weboldalon az adatkezelő integrálta a Google Analytics komponensét (anonimizáló funkcióval). A Google Analytics egy webelemző szolgáltatás. A webelemzés a webhelyek látogatóinak viselkedésére vonatkozó adatok gyűjtése, összegyűjtése és elemzése. A webelemző szolgáltatás többek között adatokat gyűjt arról a weboldalról, ahonnan egy személy érkezett (ún. hivatkozó), mely aloldalakat látogatták meg, illetve milyen gyakran és mennyi ideig tekintettek meg egy aloldalt. A webelemzést elsősorban egy weboldal optimalizálására, illetve az internetes reklámozás költség-haszon elemzésére használják.

A Google Analytics összetevő üzemeltetője a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írország.

A Google Analytics-en keresztüli webes elemzéshez a vezérlő a „_gat. _anonymizeIp”. Ezzel az alkalmazással a Google lerövidíti és anonimizálja az érintett internetkapcsolatának IP-címét, amikor az Európai Unió tagállamából vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezmény másik szerződő államából ér el weboldalainkat.

A Google Analytics komponens célja a weboldalunk forgalmának elemzése. A Google az összegyűjtött adatokat és információkat többek között arra használja fel, hogy kiértékelje weboldalunk használatát, és online jelentéseket készítsen, amelyek bemutatják a weboldalainkon végzett tevékenységeket, valamint hogy az internetes oldalunk használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson számunkra.

A Google Analytics cookie-t helyez el az érintett informatikai rendszerében. A sütik definícióját fentebb ismertetjük. A cookie beállításával a Google képessé válik weboldalunk használatának elemzésére. Az adatkezelő által üzemeltetett, az adatkezelő által üzemeltetett internetes oldal egyes oldalainak minden egyes felhívásakor, amelybe a Google Analytics komponenst beépítették, az érintett informatikai rendszerében lévő internetböngésző automatikusan adatokat küld az adatkezelőn keresztül. Google Analytics komponens online hirdetési célokra és jutalékok elszámolására a Google felé. E technikai eljárás során a vállalkozás Google tudomást szerez a személyes adatokról, például az érintett IP-címéről, amely többek között arra szolgál, hogy a Google megértse a látogatók és kattintások eredetét, majd ezt követően jutalék-elszámolásokat hozzon létre.

A süti olyan személyes adatok tárolására szolgál, mint a hozzáférési idő, a hozzáférés helye, valamint az érintett weboldalunk látogatási gyakorisága. Internetes oldalunk minden egyes látogatása alkalmával az ilyen személyes adatok, beleértve az érintett által használt internet-hozzáférés IP-címét, továbbításra kerülnek a Google-hoz az Amerikai Egyesült Államokban. Ezeket a személyes adatokat a Google az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. A Google ezeket a technikai eljárás során gyűjtött személyes adatokat harmadik félnek továbbíthatja.

Az érintett a fent említetteknek megfelelően a használt webböngésző megfelelő beállításával bármikor megakadályozhatja a cookie-k beállítását a weboldalunkon keresztül, és ezzel véglegesen megtagadhatja a cookie-k beállítását. A használt internetböngésző ilyen módosítása azt is megakadályozná, hogy a Google Analytics cookie-t állítson be az érintett informatikai rendszerébe. Ezenkívül a Google Analytics által már használt cookie-k bármikor törölhetők webböngészőn vagy más szoftvereken keresztül.

Ezen túlmenően az érintettnek lehetősége van tiltakozni a Google Analytics által generált adatgyűjtés ellen, amely a jelen weboldal használatával kapcsolatos, valamint ezen adatok Google általi feldolgozását, és lehetősége van arra, hogy minden ilyen adatot kizárjon. . Ebből a célból az érintettnek le kell töltenie egy böngészőbővítményt a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout link alatt, és telepítenie kell azt. Ez a böngészőbővítmény egy JavaScript-en keresztül tájékoztatja a Google Analytics-et, hogy az internetes oldalak látogatásával kapcsolatos adatok és információk nem továbbíthatók a Google Analytics számára. A böngészőbővítmények telepítését a Google kifogásnak tekinti. Ha az érintett informatikai rendszerét később törlik, formázzák vagy újonnan telepítik, akkor az érintettnek újra kell telepítenie a böngészőbővítményeket a Google Analytics letiltásához. Ha a böngészőbővítményt az érintett vagy bármely más, a hatáskörébe tartozó személy eltávolította, vagy le van tiltva, akkor lehetőség van a böngészőbővítmények újratelepítésére vagy újraaktiválására.

További információk és a Google vonatkozó adatvédelmi rendelkezései a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ és a http://www.google.com/analytics/terms/us címen érhetők el. html. A Google Analytics további magyarázata a következő linken található: https://www.google.com/analytics/.

9. A Google-AdWords alkalmazására és használatára vonatkozó adatvédelmi rendelkezések

Ezen a webhelyen az adatkezelő integrálta a Google AdWords szolgáltatást. A Google AdWords egy internetes hirdetési szolgáltatás, amely lehetővé teszi a hirdető számára, hogy hirdetéseket helyezzen el a Google keresőmotorjaiban és a Google hirdetési hálózatában. A Google AdWords lehetővé teszi a hirdető számára, hogy előre meghatározott kulcsszavakat határozzon meg, amelyek segítségével a hirdetés csak akkor jelenik meg a Google keresési eredményei között, amikor a felhasználó a keresőmotort használja a kulcsszó szempontjából releváns keresési eredmény lekérésére. A Google Reklámhálózatban a hirdetések a korábban meghatározott kulcsszavak figyelembevételével automatikus algoritmussal kerülnek a releváns weboldalakra.

A Google AdWords üzemeltetője a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írország.

A Google AdWords célja weboldalunk népszerűsítése azáltal, hogy releváns hirdetéseket jelenít meg harmadik felek webhelyein és a Google keresőmotor keresőmotorjának találatai között, valamint harmadik féltől származó hirdetéseket helyez el weboldalunkra.

Ha egy érintett Google hirdetésen keresztül jut el weboldalunkra, a Google-n keresztül egy konverziós cookie kerül az érintett informatikai rendszerébe. A sütik definícióját fentebb ismertetjük. A konverziós cookie 30 nap elteltével elveszíti érvényességét, és nem használják az érintett azonosítására. Ha a cookie még nem járt le, a konverziós süti annak ellenőrzésére szolgál, hogy bizonyos aloldalak, pl. egy online áruház rendszeréből származó bevásárlókosár fel lettek-e hívva a weboldalunkon. A konverziós cookie-n keresztül a Google és az adatkezelő is megértheti, hogy a webhelyünkön AdWords hirdetést elérő személy értékesítést generált-e, azaz végrehajtott-e vagy lemondott-e árueladást.

A konverziós cookie használatával összegyűjtött adatokat és információkat a Google arra használja fel, hogy látogatási statisztikákat készítsen weboldalunkon. Ezeket a látogatási statisztikákat arra használjuk, hogy meghatározzuk az AdWords hirdetéseken keresztül kiszolgált felhasználók teljes számát, hogy megbizonyosodjunk az egyes AdWords hirdetések sikerességéről vagy kudarcáról, és hogy a jövőben optimalizálhassuk AdWords hirdetéseinket. Sem cégünk, sem más Google AdWords hirdetők nem kapnak olyan információkat a Google-tól, amelyek alapján azonosítani lehetne az érintettet.

A konverziós cookie személyes adatokat tárol, pl. az érintett által meglátogatott internetes oldalakat. Minden alkalommal, amikor meglátogatjuk internetes oldalainkat, a személyes adatok, beleértve az érintett által használt internet-hozzáférés IP-címét, továbbítják a Google-hoz az Amerikai Egyesült Államokban. Ezeket a személyes adatokat a Google az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. A Google ezeket a technikai eljárás során gyűjtött személyes adatokat harmadik félnek továbbíthatja.

Az érintett bármikor, a fent leírtak szerint, a weboldalunk által a cookie-k beállítását megakadályozhatja a használt internetböngésző megfelelő beállításával, és így véglegesen megtagadhatja a cookie-k beállítását. A használt internetböngésző ilyen beállítása megakadályozná azt is, hogy a Google konverziós cookie-t helyezzen el az érintett informatikai rendszerében. Ezenkívül a Google AdWords által beállított cookie bármikor törölhető az internetböngészőn vagy más szoftvereken keresztül.

Az érintettnek lehetősége van tiltakozni a Google érdeklődésen alapuló hirdetése ellen. Ezért az érintettnek minden használt böngészőből el kell érnie a www.google.de/settings/ads linket, és be kell állítania a kívánt beállításokat.

További információk és a Google vonatkozó adatvédelmi rendelkezései a https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ címen érhetők el.

10. Az adatkezelés jogalapja

Művészet. 6. (1) bek. a GDPR szolgál jogalapként olyan adatkezelési műveletekhez, amelyekhez meghatározott adatkezelési célból hozzájárulást kapunk. Ha a személyes adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelynek az érintett részes fele, mint például amikor az adatkezelési műveletekre termékértékesítéshez vagy bármely más szolgáltatás nyújtásához van szükség, az adatkezelés 6. (1) bekezdés lit. b GDPR. Ugyanez vonatkozik azokra a feldolgozási műveletekre, amelyek a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek, például termékeinkre vagy szolgáltatásainkra vonatkozó megkeresések esetén. Ha cégünknek olyan jogszabályi kötelezettsége van, amely a személyes adatok kezelését írja elő, például adókötelezettségek teljesítése érdekében, az adatkezelés a Ptk. 6. (1) bek. c GDPR.
Ritka esetekben a személyes adatok feldolgozása szükségessé válhat az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében. Ez a helyzet például akkor, ha egy látogató megsérül a cégünknél, és a nevét, életkorát, egészségbiztosítási adatait vagy egyéb létfontosságú információit orvosnak, kórháznak vagy más harmadik félnek kellene továbbítani. Ekkor a feldolgozás az Art. 6. (1) bek. d GDPR.
Végül, a feldolgozási műveletek a 6. cikk (1) bekezdésének lit. f GDPR. Ez a jogalap olyan adatkezelési műveletekre szolgál, amelyekre a fent említett jogalapok egyike sem vonatkozik, ha az adatkezelésre cégünk vagy harmadik fél által követett jogos érdekek érdekében van szükség, kivéve, ha az ilyen érdekeket az érdekek felülírják. vagy az érintett alapvető jogai és szabadságai, amelyek megkövetelik a személyes adatok védelmét. Az ilyen adatfeldolgozási műveletek különösen megengedhetők, mivel az európai jogalkotó kifejezetten megemlítette őket. Úgy vélte, hogy jogos érdek feltételezhető, ha az érintett az adatkezelő ügyfele (GDPR 47. preambulumbekezdés, 2. mondat).

11. Az adatkezelő vagy harmadik fél által követett jogos érdekek

Amennyiben a személyes adatok kezelése a 6. cikk (1) bek. f GDPR jogos érdekünk, hogy üzleti tevékenységünket minden alkalmazottunk és részvényesünk jóléte érdekében végezzük.

12. A személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok tárolási időtartamának meghatározásához használt kritérium a vonatkozó törvényi megőrzési időszak. Ezen időszak lejárta után a megfelelő adatok rutinszerűen törlésre kerülnek, mindaddig, amíg az már nem szükséges a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés kezdeményezéséhez.

13. Személyes adatok megadása törvényi vagy szerződéses előírásként; A szerződés megkötéséhez szükséges követelmény; Az érintett kötelezettsége a személyes adatok megadására; az adatok megadásának elmulasztásának lehetséges következményei

Tisztázzuk, hogy a személyes adatok megadását részben törvény írja elő (pl. adójogszabályok), vagy az szerződéses rendelkezésekből is fakadhat (pl. a szerződéses partnerre vonatkozó információ).

Időnként szükség lehet arra, hogy szerződést kössünk arról, hogy az érintett személyes adatokat ad meg számunkra, amelyeket ezt követően nekünk kell feldolgoznunk. Az érintett például köteles személyes adatokat megadni számunkra, amikor cégünk szerződést köt vele. A személyes adatok megadásának elmulasztása azzal a következménnyel járna, hogy az érintettel nem lehetne szerződést kötni.

Mielőtt az érintett személyes adatokat adna át, az érintettnek fel kell vennie a kapcsolatot bármely alkalmazottjával. A munkavállaló tisztázza az érintettet, hogy a személyes adatok megadását jogszabály vagy szerződés írja elő, vagy az a szerződés megkötéséhez szükséges, fennáll-e a személyes adatok megadásának kötelezettsége, valamint a személyes adatok megadásának elmulasztásának következményei. adat.

14. Automatizált döntéshozatal megléte

Felelős vállalatként nem alkalmazunk automatikus döntéshozatalt vagy profilalkotást.

szakemberei fejlesztették ki, akik a LegalTech rendszerét is fejlesztették gdpr tanfolyam . Az adatvédelmi szabályzat generátorunkban található jogi szövegeket Prof. Dr. hc Heiko Jonny Maniero a Német Adatvédelmi Szövetségtől és Christian Solmecke a WBS törvénytől biztosította és tette közzé.

Call Now Button